Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego

Według nowelizacji ustawy prawo budowlane w artykule 55 zawarto informację o obiektach dla których należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.


Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego należy uzyskać jeżeli:

 1. na budowę obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowę i jest on zaliczony do kategorii:
 2. V – obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie;
 3. IX – budynki kultury, nauki i oświaty, jak: opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby dziecięce, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych;
 4. X – budynki kultu religijnego, jak: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbiory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria;
 5. XI – budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze;
 6. XII – budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów celnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej, sądów i trybunałów, więzień i domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz obiekty budowlane Sił Zbrojnych;
 7. XIII – pozostałe budynki mieszkalne;
 8. XIV – budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne;
 9. XV – budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny;
 10. XVI – budynki biurowe i konferencyjne;
 11. XVII – budynki handlu, gastronomii i usług, jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki; garaże powyżej pięciu stanowisk, budynki dworcowe;
 12. XVIII – budynki przemysłowe, jak: budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeźnie;
 13. XX – stacje paliw;
 14. XXII – składowiska odpadów;
 15. XXIV – obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe;
 16. XXVII- budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, kanały, śluzy żeglowne;
 17. XXVIII – drogi i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele;
 18. XXIX – wolno strojące kominy i maszty;
 19. XXX – obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków;
 20. przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.

Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić następujące organy:

 1. Państwową Inspekcję Sanitarną;
 2. Państwową Straż Pożarną;

- o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Organy zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Niezajęcie stanowiska w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

Do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest zobowiązany dołączyć:

 1. oryginał dziennika budowy;
 2. oświadczenie kierownika budowy:
 3. o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
 4. o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
 5. oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
 6. protokoły badań i sprawdzeń;
 7. dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe;
 8. potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;
 9. zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 37 i ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.), o ile jest wymagane;


W przypadku złożenia wniosku o udzielenia pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną w oświadczeniu zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych.W razie nieistotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, na który została wydana decyzja pozwolenie na budowę, należy dołączyć kopie rysunków zatwierdzonego projektu z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. Inwestor jest zobowiązany dołączyć do wniosku oświadczenia o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów zawiadomionych (Państwowa Inspekcja Sanitarna i Państwowa Straż Pożarna). Właściwy organ wydaje decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli.


Pogłębiaj swoją wiedzę, czytaj poradniki

Opracowanie redakcja : (Ł.K.)

Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą redakcji portalu www.pasywny-budynek.pl